Organisatie

Wat is de cliëntenraad?

De cliëntenraad is een medezeggenschapsorgaan die de gemeenschappelijke belangen van cliënten van een zorginstelling behartigt. De cliëntenraad mag wettelijk gezien advies geven aan See You Zorg over een aantal zaken die gaan over de cliënten binnen See You Zorg. Dit mag zowel gevraagd als ongevraagd, de cliëntenraad kan dus vanuit de directie de vraag krijgen om mee te denken over een bepaald onderwerp, maar de cliëntenraad zelf mag ook onderwerpen aandragen die ze belangrijk vinden om te bespreken waar de directie misschien niet aan gedacht heeft.

Wat doet de cliëntenraad

Een cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten en handelt uit hun belangen. Daarnaast houdt de cliëntenraad de kwaliteit van de dienstverlening mee in de gaten. behartigt de belangen van de cliënten en houdt de kwaliteit van de dienstverlening in de gaten. De cliëntenraad heeft dus contact met de cliënt en diens netwerk, en met de directie en medewerkers van See You Zorg.

Rechten van de cliëntenraad

Recht op informatie: De zorginstelling moet de cliëntenraad alle informatie geven die deze voor zijn taak nodig heeft. Recht op overleg: De cliëntenraad overlegt regelmatig met de directie over het beleid van de instelling. Recht om te adviseren: De cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd de directie adviseren. Bindende voordracht bestuurslid: De cliëntenraad kan invloed uitoefenen op de samenstelling van het bestuur of de Raad van Toezicht. De raad mag ten minste 1 persoon voordragen ter benoeming als lid van de Raad van Toezicht.

Aantal leden

Het ledenaantal van de cliëntenraad bestaat ten minste uit de drie volgende personen: Eén cliënt (of cliënt vertegenwoordiger) van de 24 uur zorg, één cliënt (of cliënt vertegenwoordiger) van jongerenweekend en één cliënt (of cliënt vertegenwoordiger) van het kinderweekend.

Wijze van benoeming

Er zal schriftelijk een nieuwsbrief worden verspreid aan alle cliënten en vertegenwoordigers over het opstarten van een cliëntenraad. In de nieuwsbrief staat beschreven hoe een geïnteresseerde zichzelf kan aanmelden voor de cliëntenraad. Er zal een overleg gepland worden met de geïnteresseerde en het management. In dit overleg wordt besloten wie er lid wordt van de cliëntenraad. Er zal bij elke intake gesprek gevraagd worden aan de cliënt en vertegenwoordiger of hij/zij wil deelnemen in de cliëntenraad. Daarnaast is er de mogelijkheid om je via de website aan te melden voor de cliëntenraad. De huidige cliëntenraad beslist in overleg met het management welk lid er wordt toegevoegd.

Wie kan er lid worden

Alle cliënten binnen See You kunnen lid worden van de cliëntenraad. Daarnaast kunnen vertegenwoordigers van de cliënt lid worden, hierbij kunt u denken aan familieleden, CJG’er, voogden, curators etc.

Zittingsduur

De cliëntenraad komt minstens twee keer jaar samen met het management. Er wordt een schriftelijke notulen opgesteld van deze besprekingen.  Een lid van de cliëntenraad mag maximaal twee jaar lid zijn van de cliëntenraad.

Materiele middelen

De volgende materiele middelen worden ter beschikking worden gesteld vanuit See You aan de cliëntenraad: koffie en thee vergaderruimte