Kinderrechten

Waarom heeft dit een aparte rubriek

De jeugd staat bij See You Zorg op de eerste plaats. Naast plichten, hebben kinderen en jongeren zeer zeker ook rechten. Soms verliezen hulpverleners dit uit het oog, in hun enthousiasme om het kind of de jongere te helpen. Willen we de jeugd voorbereiden op hun toekomst, hebben ze de ruimte nodig om zelf na te denken over wat ze nu zelf willen en welke zorgvraag henzelf bezig houdt. Zo leren ze dat ze niet afhankelijk zijn van anderen en er mogen zijn met hun eigen mening en hun eigen levensvisie.

De WGBO

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is de wet die rechten en plichten van vermeldt die je als cliënt hebt. De WGBO gaat over de relatie tussen de cliënt en de zorgverlener. Een belangrijk begrip in de WGBO is 'informed consent'. Zorgverleners mogen alleen handelen als zij toestemming hebben van de cliënt. Dus de cliënt moet goed op de hoogte zijn eer ze een beslissing kunnen maken over een bepaalde keuze.

Voor welke zorg geldt de WGBO

De WGBO geldt voor medische onderzoeken en behandelingen en alle zorg die daarmee samenhangt. Dus ook verpleging, verzorging en nazorg. Zorg die wordt gegeven in een GGZ-instelling, verpleeghuis of instelling voor gehandicaptenzorg valt ook onder de WGBO.

Vanaf welk moment is er een behandelingsovereenkomst

De WGBO geldt zodra er een behandelingsovereenkomst is tussen een zorgverlener en een cliënt. In GGZinstellingen, verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg is dat moment vaak niet zo duidelijk. Een vuistregel is dat de behandelingsovereenkomst tot stand komt zodra er een intake is geweest. Ook als de cliënt op een wachtlijst komt te staan.

Cliëntrechten

Ons protocol op clientrechten zijn gebaseerd op de folder ‘Kinderen, hun ouders en patiëntenrechten’ van de NPCF (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie).